MEEDOEN IS VANZELFSPREKEND!

Mensen met een beperking komen veel obstakels tegen in hun dagelijks leven om volwaardig als ieder mens mee te kunnen doen in de samenleving. Zo zijn alle openbare gebouwen, winkels en restaurants niet altijd even goed bereikbaar en toegankelijk. Een part- of fulltime baan is niet voor iedereen haalbaar. Onderwijs volgen, reizen per openbaar vervoer, sporten en zelfstandig wonen is niet altijd voor iedereen met een beperking mogelijk.

In 2016 heeft de eerste en tweede kamer eindelijk het VN-verdrag geratificeerd waarbij het uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit houdt in dat Nederland zich heeft verplicht mee te werken aan een inclusieve samenleving. Dit is niet alleen een taak van de landelijke en lokale overheden, maar ook Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en mensen met een beperking moeten zelf aan de slag.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde, PGH, is zich bewust van deze taak. Het wil met de gemeente, winkels, bedrijven en organisaties samenwerken en streven naar volledige inclusie in de gemeente Heerde, met als motto: meedoen is vanzelfsprekend.

Wat doet het Platform voor mensen met een beperking?

De missie van het Platform is om alle mensen met een (functie)beperking of chronische ziekte volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Inclusief beleid waarin gelijkwaardige mogelijkheden voor een ieder op alle levensterreinen mogelijk wordt, is het uitgangspunt van het Platform.

Wat kan het Platform doen voor bedrijven en winkels?

Een goede toegankelijkheid van winkels en bedrijven is niet alleen van belang voor de mensen met een beperking maar ook voor de winkels en bedrijven zelf. Het Platform neemt initiatieven die leiden tot schouwing op toegankelijkheidsaspecten van winkels en openbare (bedrijfs)gebouwen in de gemeente Heerde.

Wat doet het Platform samen met de gemeente?

Het Platform overlegt met en adviseert aan de gemeente op veel gebieden zoals toegankelijkheid, is vertegenwoordigd met één lid in de Adviesraad Sociaal Domein en streeft n.a.v. de ratificatie van Agenda 22 samen met de gemeente naar een inclusieve samenleving.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde, afgekort als PGH, is officieel opgericht in 1994 onder de naam Gehandicaptenberaad. In 2000 is het Gehandicaptenberaad omgevormd tot het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde in het kader van de cliëntenparticipatie. Het Platform bestaat uit enthousiaste en ter zake deskundige mensen, die zich inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een (functie) beperking. Het functioneert geheel zelfstandig, maar is onderdeel van de Stichting Gehandicaptenbelangen Noord Oost Veluwe.

De missie van het Platform is alle mensen met (functie)beperkingen volwaardig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het Platform zet zich in voor iedereen, van jong tot oud met welke beperking dan ook. Zo kunnen mensen, die een rolstoel of rollator gebruiken, of te kampen hebben met visuele problemen, of die een verstandelijke beperking hebben of anderszins, met vragen bij het Platform terecht. Het Platform staat voor collectieve belangenbehartiging. 

Projecten

 • Kanaalpark Heerde

  De werkgroep BTB ( Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) heeft deelgenomen aan de “Klankbordgroep Kanaalpark Heerde”, een groep van aangrenzende inwoners en belangstellende groepen.

  Lees meer...  
 • Schouwing winkels

  In verband met een eventueel te houden winkelschouw heeft het platform contact opgenomen met de ondernemersvereniging OVH. Dit heeft geleid tot een presentatie tijdens de OVH-vergadering op 26 januari 2015. De voorzitter van PGH heeft het platform aan de ondernemers voorgesteld en de werkgroep BTB heeft een presentatie gegeven over een winkelschouw.

  Lees meer...  
 • Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld.

  De ontwikkelingen in het gebied van de hoogwatergeul vormen een belangrijk punt van aandacht. Bij onduidelijkheden inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid wordt “aan de bel getrokken” en contact opgenomen met de aannemerscombinatie “IJsselweide”. 

  Lees meer...
 • Vignet Waardering voor Toegankelijkheid uitgereikt voor STIP

  Op woensdag 22 mei heeft wethouder William van Ommen het schouwrapport en het bijbehorende WvT-vignet voor het STIP-gebouw in ontvangst genomen uit handen van onze PGH-voorzitter Peter van der Togt.

  Lees meer...  
 • Mobiliteitsplan Heerde 2024-2034

  De gemeente Heerde werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan ter vervanging van het 14 jaar oude Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hiervoor heeft men een concept opgesteld waarin een inventarisatie van beleidsuitgangspunten zijn opgesteld.

  In februari zijn er 3 inloopavonden in Heerde, Wapenveld en Veessen georganiseerd waarin de bewoners haar stem konden laten horen op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente Heerde. Deze input moet dan verwerkt worden tot een definitieve ‘beleidsuitgangspunten mobiliteitsplan’.

  Lees meer...