De werkgroep BTB ( Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) heeft deelgenomen aan de “Klankbordgroep Kanaalpark Heerde”, een groep van aangrenzende inwoners en belangstellende groepen.

In verband met een eventueel te houden winkelschouw heeft het platform contact opgenomen met de ondernemersvereniging OVH. Dit heeft geleid tot een presentatie tijdens de OVH-vergadering op 26 januari 2015. De voorzitter van PGH heeft het platform aan de ondernemers voorgesteld en de werkgroep BTB heeft een presentatie gegeven over een winkelschouw.

De ontwikkelingen in het gebied van de hoogwatergeul vormen een belangrijk punt van aandacht. Bij onduidelijkheden inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid wordt “aan de bel getrokken” en contact opgenomen met de aannemerscombinatie “IJsselweide”.