De ontwikkelingen in het gebied van de hoogwatergeul vormen een belangrijk punt van aandacht. Bij onduidelijkheden inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid wordt “aan de bel getrokken” en contact opgenomen met de aannemerscombinatie “IJsselweide”. 

In 2015 heeft een werkbespreking plaatsgevonden met betreffende medewerkers van deze aannemerscombinatie met als belangrijkste agenda punten: niet te steile hellingen van wegen en fietspaden bij dijkovergangen, goede bereik- en bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers van picknickplaatsen, vissteigers en vogelkijkhutten.

De picknicktafels en -banken waren niet goed bruikbaar voor rolstoel- en scootmobiel-gebruikers. Ook was geen verharding aangegeven naar en rondom voornoemde objecten. De Werkgroep BTB heeft nadrukkelijk aangegeven en geadviseerd dat dit uit oogpunt van BTB onaanvaardbaar is en aangepast zou moeten worden.