Overige aangelegenheden

Naast de genoemde en beschreven activiteiten nemen leden van het Platform nog deel aan verschillende bijeenkomsten, zoals:

  • Invulling/voortgang Hoogwatergeul, waarbij de belangen van mensen met een (functie)beperking scherp bewaakt worden
  • Voorlichtingsavonden over de streekplanvisie met ook daarbij weer oog voor de belangen van onze doelgroep
  • Overleg met het netwerk Welzijn en Zorg, waarbij het vooral gaat over afstemming van belangenbehartiging
  • Er is een werkgroep “publiciteit en voorlichting” ingesteld. In deze werkgroep is het Platform ook door 1 lid vertegenwoordigd.
  • Er is 1x per jaar overleg met de betrokken wethouder. In dit overleg komen allerlei zaken aan de orde, waarbij juist voortgang en initiatieven uitvoerig aandacht krijgen
  • De gemeente Heerde organiseert 2x per jaar een zgn mini-conferentie. Ook hierbij is het Platform vertegenwoordigd. Hoewel de effectiviteit van deze bijeenkomsten sterk voor verbetering vatbaar is, wordt hier vooralsnog het voordeel van de twijfel aan gegeven.
  • Er is overleg met de commissie Kunst en Cultuur om te beoordelen of in het kader van Agenda 22 een zekere vorm van samenwerking/afstemming aan de orde is.
  • Deelgenomen wordt ook aan de ledenbijeenkomsten Zorgbelang Gelderland evenals aan het regio overleg gehandicaptenraden. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op informatie uitwisseling en afstemming.