BTB (BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID EN BRUIKBAARHEID)

Zoals eerder aangegeven wil deze werkgroep de knelpunten die mensen met een (functie)beperking op het terrein van BTB ondervinden in het leven van alle dag opsporen. Zij draagt er zorg voor dat deze knelpunten op de agenda van de gemeente Heerde en van andere organisaties komen te staan met het doel die knelpunten op te lossen.

Dit heeft niet alleen een positief effect voor de inwoners van onze gemeente en de regio, maar heeft ook een goede uitstraling naar het toerisme. Heerde wordt op die manier een aantrekkelijke gemeente om te recreëren juist ook voor hen die een (functie)beperking hebben.

In de jaren 2010 en 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Er is een toegankelijkheidsrapport aangeboden aan het college van Heerde. Knelpunten, die daarin zijn geconstateerd worden waar mogelijk verholpen. Denk daarbij onder meer aan veilige oversteekplaatsen in het centrum. De werkgroep blijft de verbetering van de gesignaleerde knelpunten kritisch volgen.
  • Er is contact geweest met de Ondernemersverenigingen Heerde en Wapenveld ten einde te komen tot een betere toegankelijkheid van het centrum van Heerde. Men moet zich ervan bewust worden dat obstakels en fietsen die te royaal geparkeerd staan belemmeringen opleveren voor mensen met een (functie)beperking en ouderen met een rollator.
  • Dit punt, evenals ook een kritische kijk op de toegankelijkheid in de winkels zelf, is een steeds terugkomend probleem. In de komende tijd zal hier opnieuw aandacht voor gevraagd worden. Schriftelijk is aan het college verzocht om een openbare toiletvoorziening voor gehandicapten te realiseren in het centrum van ons dorp.
  • Veelvuldig overleg is er geweest met de gemeente over de aanleg van een fietspad- annex rolstoelpadennetwerk. Mede daardoor is er in de afgelopen periode ca. 20 km zeer toegankelijk, 2 meter breed, betonpad aangebracht. Op de rol staat nog de aansluiting van Groot Stokkert op deze infrastructuur en de verbetering van de situatie Elburgerweg (vanaf de kiosk) naar de Schaapskooi en de aansluiting van het Heerderstrand op deze Elburgerweg (kiosk). Eveneens wordt aandacht geschonken aan de juiste vorm van aansluiting op de fietspaden die te zijner tijd aangelegd worden ten behoeve van de Hoogwatergeul.
  • In samenwerking met Bintwerk en de VCP (Versterking Cliënten Positie) is er een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis voor mensen die via de Wmo gebruik maken van een scootmobiel. In aansluiting hierop is er een scootmobieltocht uitgezet, die de nodige aandachtspunten heeft opgeleverd. In overleg wordt getracht hiervoor oplossingen te bereiken.
  • In mei 2010 is er een rondgang door het dorp georganiseerd voor het college, gemeenteraadsleden en (beleids)ambtenaren. Doel was hen in de praktijk te laten zien waar mensen met een beperking (soms letterlijk) tegen aan lopen
#
#